Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Rewaskularyzacja serca w specjalistycznych i ogólnych szpitalach cd – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Rewaskularyzacja serca w specjalistycznych i ogólnych szpitalach cd

2 lata ago

491 words

Zmienne kandydujące związane ze śmiertelnością w analizach dwuwymiarowych z wartością P mniejszą niż 0,05 wprowadzono do stopniowych modeli regresji logistycznej; zmienne zostały zachowane w modelu, jeśli były niezależnie związane z ryzykiem śmierci przy wartości P mniejszej niż 0,01. Zdolność różnicowania modelu oceniano za pomocą statystyki c, a dokładność kalibracji oceniano za pomocą statystyki Hosmera-Lemeshowa.19,20 Modele dostosowane do ryzyka dla PCI (statystyki c = 0,83) i CABG ( c statystyka = 0,74) zawierał odpowiednio 21 i 22 zmienne, z których 18 było wspólnych dla obu modeli (patrz Dodatek dodatkowy). Modele te wykorzystano do oszacowania przewidywanego ryzyka śmierci u każdego pacjenta uczestniczącego w badaniu. Analiza statystyczna
Różnice w cechach demograficznych, statusie społeczno-ekonomicznym, częstości występowania współistniejących chorób, nieskorygowanym współczynniku umieralności, przewidywanym ryzyku zgonu oraz długości hospitalizacji pomiędzy pacjentami w specjalistycznych szpitalach a tymi w szpitalach ogólnych w tych samych HRR porównywano z wykorzystaniem chi -square Statystyka lub test rang Wilcoxona. Charakterystyka szpitali specjalistycznych i ogólnych (np. Objętość procedur PCI i CABG oraz status nauczania) oceniono za pomocą podobnych testów. Długość hospitalizacji każdego pacjenta została przekształcona w logarytmiczną i porównana pomiędzy szpitalami specjalistycznymi i ogólnymi z zastosowaniem regresji liniowej, aby dostosować się do różnic w charakterystyce pacjentów.
Śmiertelność definiowano jako śmierć podczas hospitalizacji wskaźnika lub w ciągu 30 dni po przyjęciu. Do porównania współczynników umieralności w szpitalach specjalistycznych i ogólnych wykorzystano uogólnione równania szacunkowe, aby uwzględnić klasterowanie pacjentów w szpitalach.21,22 Analizy sekwencyjne skorygowano najpierw pod kątem charakterystyk pacjentów określonych powyżej, a następnie w zakresie objętości proceduralnej.
Dodatkowe analizy porównują śmiertelność w szpitalach specjalistycznych i ogólnych z podobnymi objętościami proceduralnymi. W przypadku tych analiz wykluczono szpitale wykonujące 200 lub mniej zabiegów (2 specjalistyczne i 30 ogólnych szpitali dla PCI i 2 specjalizacji oraz 43 szpitale ogólne dla CABG). Pozostałe szpitale sklasyfikowano następnie jako małą objętość (201 do 650 procedur wykonanych w 2000 i 2001 r.) Lub dużą objętość (ponad 650 procedur). Na koniec przeprowadziliśmy drugorzędne analizy porównujące charakterystykę pacjentów, charakterystykę szpitali i śmiertelność w 15 specjalistycznych szpitalach kardiologicznych i 35 specjalistycznych szpitalach ogólnych.
Wszystkie podane wartości P są dwustronne, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważane są za wskazujące na istotność statystyczną. Wszystkie analizy przeprowadzono oddzielnie dla PCI i CABG przy użyciu oprogramowania Stata SE (wersja 8.0).
Wyniki
PCI
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów, którzy przebywają w obszarze PCI lub CABG w specjalistycznych szpitalach kardiologicznych lub szpitalach ogólnych. W 15 specjalistycznych szpitalach przeprowadzono 11 983 procedury PCI, a 82 szpitale ogólne wykonały 30 754 zabiegi. Wystąpiły klinicznie małe, ale istotne statystycznie różnice w wieku, płci i rasie lub grupie etnicznej między pacjentami, którzy przeszli PCI w specjalistycznych szpitalach a tymi, którzy to zrobili w szpitalach ogólnych (Tabela 1)
[przypisy: gastrojejunostomia, wyrostek haczykowaty, daunorubicyna ]
[podobne: tamponada nosa, mięśnie mimiczne twarzy anatomia, perforatio tecta ]

0 thoughts on “Rewaskularyzacja serca w specjalistycznych i ogólnych szpitalach cd”