Skip to content

Randomizowane badanie niskiej dawki aspiryny w pierwotnym zapobieganiu chorobie sercowo-naczyniowej u kobiet ad

2 lata ago

555 words

Bezpośrednie dowody są również istotne ze względu na potencjalne różnice w metabolizmie salicylanu powodowane przez płeć11 i utrzymującą się niepewność co do wpływu na układ sercowo-naczyniowy hormonalnej terapii zastępczej.12 Ponadto, oprócz niedostatku danych dotyczących kobiet, profilaktyczne stosowanie aspiryny w obu grupach płeć spowodowała obawy ze względu na potencjalnie zwiększone ryzyko udaru krwotocznego.13 Problem ten jest szczególnie złożony, ponieważ względna proporcja udaru do zawału mięśnia sercowego jest różna u kobiet i mężczyzn. Odpowiedzieliśmy na te pytania w badaniu Women s Health Study, dużym randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu z niską dawką kwasu acetylosalicylowego w pierwotnej profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych u 39 876 zdrowych kobiet, a następnie średnio 10 lat w przypadku dużych sercowo-naczyniowych. zdarzenia związane z zawałem mięśnia sercowego, udarem mózgu i zgonem z przyczyn sercowo-naczyniowych.
Metody
Projekt badania
Badanie zdrowia kobiet to badanie czynnikowe dwa po drugim oceniające bilans ryzyk i korzyści stosowania aspiryny w niskich dawkach (100 mg co drugi dzień, Bayer HealthCare) i witaminę E (600 IU co drugi dzień; Stowarzyszenie witaminy E z naturalnego źródła) ), w pierwotnej profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych i raka. Badanie zostało zaprojektowane w celu oceny najniższej dawki aspiryny, która miałaby działanie kardioprotekcyjne, minimalizując jednocześnie działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego poprzez stosowanie małej dawki i podawanie na drugi dzień. Projekt badania został wcześniej szczegółowo opisany. 4,15 W skrócie, od września 1992 r. Do maja 1995 r., Listy z zaproszeniami zostały wysłane do ponad 1,7 miliona kobiet pracujących w służbie zdrowia. W sumie 453,787 wypełniło ankiety, przy czym 65 169 osób było początkowo chętnych i uprawnionych do rejestracji. Kobiety były uprawnione, jeśli miały 45 lat lub więcej; nie miały wywiadu choroby niedokrwiennej serca, choroby naczyń mózgowych, raka (z wyjątkiem nieczerniakowego raka skóry) lub innych poważnych chorób przewlekłych; nie miał żadnych skutków ubocznych w stosunku do żadnego z badanych leków; nie przyjmowali aspiryny lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) częściej niż raz w tygodniu (lub byli skłonni zrezygnować z ich stosowania podczas badania); nie przyjmowali leków przeciwzakrzepowych ani kortykosteroidów; i nie przyjmowali pojedynczych suplementów witaminy A, E lub beta-karotenu częściej niż raz w tygodniu. Do celów tego badania inhibitory cyklooksygenazy, zarówno selektywne, jak i nieselektywne, uznano za NSAID.
Kwalifikujące się kobiety zostały zakwalifikowane do trzymiesięcznego okresu podawania placebo, aby zidentyfikować grupę, która może być zgodna z długotrwałym leczeniem. W sumie 39 876 kobiet było chętnych, kwalifikujących się i spełniających warunki w okresie wstępnym i przeszło losowe: 19 934 zostało przydzielonych do otrzymywania aspiryny, a 19 942 otrzymało placebo. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich uczestników. Badanie zostało zatwierdzone przez instytutowy zespół kontrolny Brigham i Women s Hospital w Bostonie i było monitorowane przez zewnętrzną radę ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa.
Co 12 miesięcy kobiety otrzymywały roczną podaż miesięcznych zestawów kalendarzy zawierających substancje czynne lub placebo, a także ankiety dotyczące zgodności, działań niepożądanych, występowania istotnych klinicznych punktów końcowych i czynników ryzyka.
[patrz też: wyrostek haczykowaty, spiaczka cukrzycowa objawy, wałeczki ziarniste w moczu ]
[hasła pokrewne: zawał krezki, rezonans magnetyczny gdynia, jejunostomia ]

0 thoughts on “Randomizowane badanie niskiej dawki aspiryny w pierwotnym zapobieganiu chorobie sercowo-naczyniowej u kobiet ad”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu bład medyczny firmy odszkodowawcze[…]