Skip to content

Randomizowana, kontrolowana próba zmniejszenia dziennej dawki zydowudyny u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności czesc 4

2 lata ago

486 words

Krzywe przeżycia dla dwóch grup rozdzielono, a następnie konwergowano. Różnice między grupami były znaczące po 12 miesiącach i pozostawały znaczące po 18 miesiącach (P = 0,012 w teście log-rank) i 24 miesiącach (P = 0,033). Analiza całkowitego przeżycia za pomocą testu log-rank dała wartość P równą 0,072. Rysunek 2. Rycina 2. Szacunkowe rozkłady długości czasu do wystąpienia lub ponownego wystąpienia infekcji oportunistycznej. Dwustu czternastu pacjentów w grupie otrzymującej małą dawkę i 215 pacjentów w grupie leczonej standardowo miało inne zakażenie oportunistyczne definiujące AIDS (p = 0,56 w teście log-rank).
Tabela 2. Tabela 2. Niekorzystne zdarzenia kliniczne w grupach leczenia. Kolejne zakażenie oportunistyczne definiujące AIDS rozwinęło się u 429 osób (215 [82 procent] w grupie leczonej standardem i 214 [82 procent] w grupie z niską dawką, P = 0,91). Różnica między dwiema grupami leczenia w okresie do wystąpienia innej oportunistycznej infekcji nie była istotna (P = 0,56 w teście log-rank) (ryc. 2). Rodzaje infekcji oportunistycznych zgłoszonych w grupach nie różniły się znacząco (tabela 2). Mięsak Kaposiego rozwinął się u 66 osób (26 osób [10 procent] w grupie leczonej standardem i 40 [15 procent] w grupie z niskimi dawkami, P = 0,07).
Profilaktyka P. carinii Zapalenie płuc
Dwieście dziewięćdziesiąt jeden osób (56 procent) otrzymało profilaktykę zapalenia płuc P. carinii (131 [50 procent] w grupie leczonej standardem i 160 [61 procent] w grupie z niską dawką). Znacznie większy odsetek pacjentów w grupie otrzymującej małą dawkę otrzymał profilaktykę wcześniej w badaniu, w porównaniu z proporcją w grupie leczonej standardem (P = 0,015 w teście log-rank).
Szacowany rozkład czasu do nawrotu zapalenia płuc P. carinii przed rozpoczęciem profilaktyki nie różnił się istotnie w obu grupach (P = 0,14 w teście log-rank). Szacowany rozkład czasu do pojawienia się klinicznego punktu końcowego przed rozpoczęciem profilaktyki P. carinii również nie różnił się istotnie w grupach (P = 0,27 w teście log-rank). Analiza przełomowa po sześciu miesiącach nie wykazała istotnej różnicy w późniejszym przeżyciu między osobami, które otrzymały profilaktykę, a tymi, które jej nie otrzymały. Podobne wyniki zaobserwowano w przełomowych analizach po 8 miesiącach i 10 miesiącach. W odniesieniu do tych samych punktów orientacyjnych, przeżycie było lepsze w grupie z niską dawką, gdy pacjenci byli podzieleni według nawrotu zapalenia płuc P. carinii i stosowania profilaktyki.
Dane immunologiczne
Figura 3. Figura 3. Mediana zmian liczby limfocytów T CD4 z poziomów przed traktowaniem. W obu grupach terapeutycznych liczba limfocytów T CD4 znacznie wzrosła od poziomu sprzed leczenia, ale zmniejszyła się do mniej niż poziomów sprzed leczenia do 24 tygodnia. Podobne zmiany wystąpiły w odsetku limfocytów T CD4. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między obiema grupami pod względem liczby lub odsetka limfocytów T CD4 oraz zmiany w stosunku do wartości sprzed leczenia (ryc. 3).
Dane wirusologiczne
Tabela 3. Tabela 3. Antygenemia HIV w grupach leczenia
[przypisy: chcę zmienić swoje życie, unerwienie serca, rezonans magnetyczny gdynia ]

0 thoughts on “Randomizowana, kontrolowana próba zmniejszenia dziennej dawki zydowudyny u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności czesc 4”

  1. Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy