Skip to content

Randomizowana, kontrolowana próba zmniejszenia dziennej dawki zydowudyny u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności ad 6

2 lata ago

510 words

Dwadzieścia dwa podmioty (4 procent) miało liczbę płytek poniżej 50 x 109 na litr. Nie zanotowano statystycznie istotnej różnicy między obiema grupami leczonymi pod względem liczby pacjentów z małą liczbą płytek krwi (p = 0,66). Średnia objętość krwinek w obu grupach terapeutycznych wzrosła z poziomów sprzed leczenia; maksymalna mediana wynosiła 110 fl, obserwowana do 32. tygodnia. Nie zaobserwowano znaczących różnic pomiędzy obiema grupami leczenia w średniej objętości krążącej (P = 0,57, 32 tydzień).
Dyskusja
Odkrycia w tym badaniu wskazują, że niższa dzienna dawka zydowudyny jest co najmniej tak samo skuteczna w leczeniu pacjentów z zaawansowaną chorobą HIV, jak wstępnie testowana dawka 1500 mg na dzień i jest mniej toksyczna. Nie obserwowano różnic w długości czasu do wystąpienia innej oportunistycznej infekcji, zmiany liczby limfocytów T CD4 lub obniżenia poziomu antygenu HIV w surowicy podczas leczenia niskimi dawkami w porównaniu ze standardowym leczeniem. Ponadto leczenie niskimi dawkami wiązało się z lepszym wskaźnikiem przeżywalności. Korzyści z przeżycia odnotowano po 12 miesiącach i utrzymywały się przez 24 miesiące obserwacji; po 24 miesiącach nie było różnic między dwiema grupami leczenia. Przyczyna tego lepszego tymczasowego przeżycia nie jest pewna, ale najprawdopodobniej wiąże się z większym prawdopodobieństwem, że ciągłe leczenie antywirusowe można utrzymać przy niższych dawkach zydowudyny. Podczas długotrwałej obserwacji obserwowano progresywne zakażenie HIV i zwiększającą się śmiertelność, co sugeruje, że skuteczność zydowudyny słabnie. Przyczyny tego spadku skuteczności wciąż nie są znane, ale może to po prostu reprezentować ograniczenia leku i zaawansowany stopień zaawansowania choroby u badanych osobników.
Chociaż odnotowano izolację wirusa opornego na zydowudynę, 15 nie zaobserwowano różnic w ograniczaniu replikacji wirusa HIV mierzonych szybkością antygenemii u osobników otrzymujących mniejszą dawkę zydowudyny. Ponadto nie zaobserwowano wzrostu poziomu antygenów pod koniec terapii, co mogłoby sugerować utratę skuteczności wirusowej. Chociaż stosowano niższe niż standardowe dawki zydowudyny, dane te sugerują, że obecna badana dawka nadal mieści się w zakresie dawek terapeutycznych leku i że stosowanie tej dawki nie musi koniecznie prowadzić do zwiększenia pojawiania się oporności. . Niedawne badanie Richmana i wsp. 16 potwierdziło, że nie było żadnych różnic między dwiema grupami, którym podawano różne dawki w tempie oporności.
Stosowanie mniejszej dawki zydowudyny wiązało się z mniejszą toksycznością hematologiczną, a problemy z ciężką niedokrwistością występowały rzadziej. Powinno to skutkować lepszą jakością życia i obniżeniem kosztów opieki zdrowotnej wśród pacjentów, u których prawdopodobnie wystąpi niedokrwistość, gdy otrzymają wyższe dawki zydowudyny. Jak wykazano w kilku badaniach2404 i w tym badaniu, toksyczną reakcją doselowania związaną z terapią zydowudyną jest neutropenia. Zarówno częstość występowania ciężkiej neutropenii, jak i czas do wystąpienia pierwszego epizodu były zmniejszone, gdy podawano niższą dawkę zydowudyny. Tak więc większa część naszych pacjentów tolerowała zydowudynę, pozwalając na większą liczbę osób leczonych przez dłuższy czas
[patrz też: tamponada nosa, spiaczka cukrzycowa, runmageddon 2015 warszawa ]

0 thoughts on “Randomizowana, kontrolowana próba zmniejszenia dziennej dawki zydowudyny u pacjentów z nabytym zespołem niedoboru odporności ad 6”