Skip to content

Pilotażowe badanie niskodawkowej zydowudyny w infekcji ludzkim niedoborem odporności ad

2 lata ago

471 words

Wartość odcięcia dla wyniku dodatniego wynosiła 12 pg na mililitr. W przypadku pacjentów z wiremią osocza, hodowle HIV jednojądrzastych komórek krwi obwodowej i osocza wykonywano co 4 tygodnie przez pierwsze 12 tygodni, a następnie co 8 tygodni 14, 15. Wirusy osocza oznaczano ilościowo za pomocą seryjnych 10-krotnych rozcieńczeń w punkcie końcowym, z maksymalne rozcieńczenie 1: 1000.14 Wszystkie trzy laboratoria wykonujące analizy zostały certyfikowane przez program kontroli jakości wirologicznej grupy AIDS Clinical Trials Group dla tych procedur. Komórki CD4 + i CD8 + z krwi obwodowej zliczano za pomocą przeciwciał monoklonalnych i cytometrii przepływowej. Wszystkie trzy laboratoria immunologiczne stosowały procedury kontroli jakości ustanowione przez komitet immunologiczny z Grupy AIDS Clinical Trials.
Analiza statystyczna
Dokonaliśmy porównań między grupami za pomocą analizy chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera dla zmiennych dyskretnych i testu rang Wilcoxona, testu t Studenta lub analizy wariancji dla zmiennych ciągłych. Wszystkie wartości P są dwustronne. W przypadku wyników testów na antygen HIV wartości powyżej skali przypisano wartości 500 pg na mililitr. W każdej grupie poddanej leczeniu procentową zmianę antygenemii HIV analizowano testem t-Studenta lub testem rang podpisu Wilcoxona; dokonano porównań między grupami za pomocą testu Wilcoxona lub analizy kowariancji danych z transformacją rangową z dawką traktowaną jako zmienna ciągła. Liczby limfocytów CD4 analizowano zgodnie z różnicą w stosunku do linii podstawowej. Oprócz zmiany procentowej, do oceny wybrano arbitralnie zmiany 25 i 50 limfocytów CD4 na milimetr sześcienny. Długości czasu do rozwoju toksyczności i postępu choroby porównano w grupach dawek z testem log-rank.
Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna pacjentów przy przyjęciu, zgodnie z otrzymaną dawką zydowudyny * Z 402 osób poddanych badaniu przesiewowemu, włączono 67 pacjentów i rozpoczęto terapię od czerwca 1987 r. – 41 na Uniwersytecie w Waszyngtonie, 19 lat na Uniwersytecie Kalifornii w San Diego i 7 na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Większość wyłączeń wynikała z braku antygenemii HIV lub wiremii lub z niekwalifikujących się ilości CD4. Dwadzieścia osiem osób otrzymywało 300 mg zydowudyny dziennie (mała dawka), 24 otrzymywało 600 mg (średnia dawka), a 15 otrzymywało 1500 mg (wysoka dawka); 13,11 i 7 z nich, odpowiednio, również otrzymało acyklowir. Sześćdziesiąt pięć osób było mężczyznami, a 62 było białych. Spośród mężczyzn 62 było homoseksualistami lub biseksualistami, a 11 z 62 miało również historię dożylnego zażywania narkotyków. Średni wiek badanych (. SD) wynosił 35,9 . 9,1 roku. Pięćdziesięciu jeden badanych (76 procent) miało wykrywalną antygenemię HIV. Dwudziestu dwóch z 25 osobników pozytywnych na antygen HIV, u których przeprowadzono hodowlę wirusową, miało wiremię osocza (88 procent) (tabela 1). Pozostałe 16 badanych osób (24 procent całkowitej liczby zarejestrowanych) miało wiremię bez wykrywalnego antygenu HIV. Odsetek osób z antygenem HIV był niższy w grupie 1500 mg niż wśród osób otrzymujących 600 lub 300 mg (P <0,03). Częstość wiremii osocza była podobna w obu grupach [hasła pokrewne: olx czersk, mięśnie mimiczne twarzy anatomia, ezetymib ]

0 thoughts on “Pilotażowe badanie niskodawkowej zydowudyny w infekcji ludzkim niedoborem odporności ad”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: odżywki proactive[…]