Skip to content

Pilotażowe badanie niskodawkowej zydowudyny w infekcji ludzkim niedoborem odporności ad 6

2 lata ago

289 words

Podobne tendencje zaobserwowano, gdy analizowano zmiany 50 limfocytów CD4 na milimetr sześcienny (dane nie pokazane). Jednoczesne leczenie acyklowirem nie miało wykrywalnego wpływu na liczbę limfocytów CD4 (ryc. 2B). Wśród osób biorących udział w badaniu po 24 tygodniach stwierdzono, że wzrost liczby CD4 u osób przyjmujących 300 mg zydowudyny utrzymał się (ryc. 2A). Po 24 tygodniu było niewielu pacjentów w grupach o wyższych dawkach. W przypadku pacjentów otrzymujących 300 mg zydowudyny średnie (. SD) zliczenia CD4 po 36 (n = 14) i 48 (n = 9) tygodniach wynosiły odpowiednio 354 . 156 i 249 . 108 na milimetr sześcienny. Liczba zliczeń CD4 nie zmieniła się znacząco w trakcie okresu krzyżowania. Podobne wyniki uzyskano, gdy dane CD4 analizowano przy użyciu procentów CD4 zamiast wartości bezwzględnych. W okresie badania nie stwierdzono istotnych zmian liczby limfocytów CD8. Toksyczność
Ryc. 3. Ryc. 3. Skumulowana proporcja osobników, u których nie zaostrzono toksyczności związanej z lekiem 3 stopnia (ciężki) lub stopnia 4 (zagrażający życiu). Linia ciągła wskazuje te pierwotnie przypisane do otrzymania 300 mg zydowudyny, linii przerywanej, która jest przypisana do otrzymywania 600 mg, i linii przerywanej, która została przypisana do otrzymania 1500 mg.
Toksyczność związana z zażywaniem narkotyków występowała częściej u osób, które otrzymywały wysoką dawkę w porównaniu do średnich lub niskich dawek zydowudyny (P = 0,03) (ryc. 3). Tempo toksyczności wynosiło 0,9, 0 i 7,0 na osobo-miesiąc w grupach odpowiednio 300 mg, 600 mg i 1500 mg. Ze względu na toksyczność leku badanego przerwano u 10 osób. Trzech osobników, którzy byli pozbawieni toksyczności przez 12, 53 i 75 tygodni podczas przyjmowania mniejszych dawek zydowudyny miało toksyczność 4 do 8 tygodni po zwiększeniu dawki do 1500 mg.
Pacjenci otrzymujący dużą dawkę zydowudyny wykazywali zmniejszenie średniej liczby granulocytów o 13, 22 i 25 procent po 4, 8 i 12 tygodniach (P <0,05 dla każdego porównania), podczas gdy średnia liczba granulocytów pozostała niezmieniona w 300 -mg i grupy 600 mg. Chociaż wszystkie dawki zydowudyny były związane ze zmniejszeniem stężenia hemoglobiny, spadek był większy u osób otrzymujących dawkę średnią lub wysoką niż u osób otrzymujących małą dawkę (p = 0,01). Średnie zmniejszenie stężenia hemoglobiny podczas pierwszych 12 tygodni badania wynosiło 4 g na litr u osób przyjmujących 300 mg na dobę (p = 0,032), 12 g na litr u pacjentów przyjmujących 600 mg (p = 0,0001) i 18 g na litr u osób przyjmujących 1500 mg (P = 0,009). Nie było różnicy w wartościach hemoglobiny między osobnikami przyjmującymi samą zydowudynę i tymi otrzymującymi acyklowir.
Średniej objętości krwinek czerwonych w komórce wzrastała w podobnym stopniu w ciągu 2 tygodni we wszystkich grupach zydowudyny i nadal rosła przez 24 tygodnie. Jednak średnia objętość krwinek czerwonych wzrosła bardziej u osób leczonych zydowudyną i acyklowirem niż w grupie otrzymującej samą zydowudynę (P = 0,002).
Dyskusja
Badanie to pierwotnie zaprojektowano w celu wykrycia efektu synergicznego między niskodawkową zydowudyną i acyklowirem. Niespodziewanie zaobserwowano działanie przeciwwirusowe zydowudyny w dawce jednej piątej, która początkowo uznawana była za klinicznie skuteczną. Okazało się, że dawka 300 mg zydowudyny dziennie miała działanie przeciwwirusowe, wpływ na liczbę CD4 i wpływ na masę ciała oraz poprawę objawów tak dobrze, jak efekty wyższych dawek
[przypisy: zapalenie tętnicy skroniowej, unerwienie serca, daunorubicyna ]

0 thoughts on “Pilotażowe badanie niskodawkowej zydowudyny w infekcji ludzkim niedoborem odporności ad 6”