Skip to content

Morfina, gabapentyna lub ich połączenie w bólu neuropatycznym ad 6

2 lata ago

443 words

Zmiana procentowa została obliczona jako zmiana bólu podzielona przez wynik dla bólu w punkcie początkowym razy 100 procent. Te oszacowania analizowano w liniowym modelu mieszanym. Wtórne pomiary ciągłego wyniku analizowano w podobny sposób. Dane dotyczące proporcji analizowano za pomocą dokładnego testu Fishera, z zastosowaniem metody najmniej znaczącej różnicy Fishera dla wielokrotnych porównań.32 Wstępnie zaplanowaną analizę okresową bez reguł zatrzymania przeprowadzono i oceniano mniej więcej w połowie próby. Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS (wersja 8.0, SAS Institute). Wszyscy autorzy zapewniają prawdziwość i kompletność zgłaszanych danych, a wszyscy autorzy przyczynili się do różnych aspektów projektu badania, gromadzenia i analizy danych oraz przygotowania manuskryptu.
Wyniki
Przedmioty
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja, losowanie, wypłaty i ukończenie czterech okresów leczenia. Dwóch z trzech pacjentów włączonych do wycofania po okresie leczenia B wycofało się przed 4. tygodniem. Połączenie oznacza kombinację gabapentyny-morfiny.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i wyjściowa pacjentów. Osiemdziesięciu sześciu pacjentów poddano ocenie przesiewowej w klinice badawczej. Spośród nich wykluczono 29, 57 poddano randomizacji, a łącznie 16 wycofało się podczas okresów leczenia – 13 przed zakończeniem drugiego okresu leczenia (okres B) i 3 z powodu działań niepożądanych, ale po ukończeniu co najmniej dwóch okresów leczenia (te 3 zostały zatem uwzględnione w analizie skuteczności). Czterdzieści jeden pacjentów ukończyło badanie (ryc. 1). Tabela przedstawia charakterystykę demograficzną i wyjściową pacjentów poddanych randomizacji; te cechy były zrównoważone w czterech sekwencjach leczenia.
Główny wynik
Rysunek 2. Rycina 2. Średni dzienny ból i maksymalne tolerowane dawki badanych leków. Panel A pokazuje cotygodniowe średnie wyniki dla codziennego natężenia bólu podczas próby dla każdej z czterech sekwencji leczenia. Liczba pacjentów to 41, którzy ukończyli badanie i 3, którzy ukończyli co najmniej dwa okresy leczenia. Wyniki dotyczące natężenia bólu oceniano w skali od 0 do 10, przy czym wyższe liczby wskazują na silniejszy ból. A, B, C i D oznaczają cztery okresy leczenia i liczby od do 4 tygodni w każdym okresie; w 5 tygodniu pacjenci otrzymywali 4-dniową zwężającą się dawkę (T) i 3-dniowe całkowite wypłukanie (W). Wyniki wtórne oceniano za pomocą kwestionariusza krótkofalowego bólu McGill, inwentaryzacji depresji Becka, krótkiego wykazu bólu, badań lekarskich 36-elementowych badań ogólnych, ogólnego łagodzenia bólu i badania stanu mini-mentalnego, które zostały podawano na początku badania i ponownie w 4. tygodniu każdego okresu leczenia. Panel B pokazuje średnią (. SE) codzienną ocenę bólu w 4 tygodniu przy maksymalnej tolerowanej dawce dla każdego schematu. Wyjściowe natężenie bólu włączono tylko do porównania i nie użyto w analizie skuteczności. P <0,001 dla porównania gabapentyny jako pojedynczego środka z kombinacją gabapentyny-morfiny; P = 0,01 dla porównania morfiny jako pojedynczego czynnika z placebo; P = 0,04 dla porównania morfiny jako pojedynczego środka z kombinacją; i P <0,001 dla porównania kombinacji z placebo [więcej w: grecki nos, emg legnica, ezetymib ] [więcej w: olx czersk, kolka trzustkowa, chcę zmienić swoje życie ]

0 thoughts on “Morfina, gabapentyna lub ich połączenie w bólu neuropatycznym ad 6”