Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Intensywne obniżenie stężenia lipidów za pomocą atorwastatyny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową czesc 4 – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Intensywne obniżenie stężenia lipidów za pomocą atorwastatyny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową czesc 4

2 lata ago

336 words

Badanie przesiewowe, rejestracja i wyniki. Aby przeliczyć wartość dla cholesterolu na milimole na litr, pomnóż przez 0,02586; przeliczyć wartość dla trójglicerydów na milimole na litr, pomnożyć przez 0,0113. AST oznacza aminotransferazę asparaginianową, aminotransferazę alaninową ALT i górny limit górnej granicy normy. Łącznie 18 469 pacjentów poddano badaniom przesiewowym w 256 miejscach w 14 krajach (rysunek 1). Spośród nich, 1584 pacjentów (83,7%) zostało uznanych za uprawnionych do wejścia w otwarty okres testowania. Kolejnych 5461 pacjentów wykluczono po fazie otwartej. Większość z tych wykluczonych pacjentów (4634 lub 84,9 procent) nie spełniało kryteriów randomizacji. Inne przyczyny to zdarzenia niepożądane w 197 (3,6 procent), zgon lub niedokrwienie w 211 (3,9 procent), a brak zgodności w 70 (1,3 procent).
W sumie 10 001 pacjentów przeszło randomizację i otrzymało podwójnie ślepą próbę z 10 mg lub 80 mg atorwastatyny. Jako podstawę badania przyjęto czas randomizacji. Pacjenci byli obserwowani przez medianę 4,9 roku.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Obie grupy były dobrze dopasowane w punkcie wyjściowym (Tabela 1), a schemat stosowania jednocześnie stosowanych leków był podobny w obu grupach. Ciśnienie krwi było kontrolowane przez cały czas trwania badania w obu grupach.
Zmiana wartości laboratoryjnych
Rysunek 2. Rysunek 2. Średnie poziomy lipidów podczas badania. Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu na milimole na litr, pomnóż przez 0,02586; do przeliczenia wartości dla trójglicerydów na milimole na litr, pomnożyć przez 0,0113.
W okresie otwartej próby poziom cholesterolu LDL zmniejszył się o 35 procent w ogólnej populacji pacjentów, ze średnio 152 mg na decylitr (3,9 mmol na litr) do średniej wynoszącej 98 mg na decylitr (2,6 mmol na litr) . Figura 2 podsumowuje wartości lipidów po randomizacji w dwóch grupach. Średnie stężenia cholesterolu LDL w czasie badania wynosiły 77 mg na decylitr (2,0 mmol na litr) wśród pacjentów otrzymujących 80 mg atorwastatyny i 101 mg na decylitr (2,6 mmol na litr) wśród osób otrzymujących 10 mg atorwastatyny (Figura 2A).
Całkowity poziom cholesterolu (Figura 2B) i poziomy triglicerydów (Figura 2C) zmniejszyły się istotnie w stosunku do wartości wyjściowej do 12. tygodnia w grupie, której podawano 80 mg atorwastatyny (P <0,001 dla obu porównań), a poziomy pozostawały stabilne podczas okresu leczenia. Obie dawki atorwastatyny powodowały nieistotne wzrosty w stosunku do wartości wyjściowych w przypadku cholesterolu o dużej gęstości (HDL), bez istotnych różnic między grupami w trakcie badania (rysunek 2D).
Skuteczność skuteczności
Rysunek 3. Rycina 3. Skumulowana częstość występowania pierwszego poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego (panel A), pierwszego dużego zdarzenia wieńcowego (panel B), niekrytycznego zawału mięśnia sercowego (MI) lub zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca (panel C), oraz pierwszego śmiertelnego lub niekrytycznego Skok (panel D). Pierwotnym punktem końcowym był pierwszy poważny incydent sercowo-naczyniowy, a pierwsze poważne zdarzenie wieńcowe zdefiniowano jako zgon z powodu CHD, niezakończony zgonem MI niezwiązany z zabiegiem lub resuscytacja po zatrzymaniu krążenia. HR oznacza współczynnik ryzyka dla grupy otrzymującej 80 mg atorwastatyny (ATV) w porównaniu z grupą otrzymującą 10 mg ATV.
Tabela 2
[podobne: perforatio tecta, daunorubicyna, kolka trzustkowa ]
[podobne: zawał krezki, rezonans magnetyczny gdynia, jejunostomia ]

0 thoughts on “Intensywne obniżenie stężenia lipidów za pomocą atorwastatyny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową czesc 4”