Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Powiązanie dominującej dziedzicznej sferocytozy z genem dla szkieletu erytrocytowego szkieletu białkowego Ankyrin – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Powiązanie dominującej dziedzicznej sferocytozy z genem dla szkieletu erytrocytowego szkieletu białkowego Ankyrin

2 lata ago

482 words

CHOROBA HEREDITARNA jest heterogennym zaburzeniem charakteryzującym się niedokrwistością hemolityczną, sferoidalnymi krwinkami czerwonymi i zwiększoną wrażliwością osmotyczną erytrocytów. Większość pacjentów ma autosomalny dominujący wzór dziedziczenia. Jest to najczęstsze dziedziczne zaburzenie hemolityczne u ludzi pochodzenia północnoeuropejskiego, występujące z częstością około na 5000. Kilka linii dowodów sugeruje, że jest to zaburzenie szkieletu błony komórkowej, chociaż dokładny defekt molekularny nie został zidentyfikowany.1 2 3 Szkielet błony erytrocytów składa się z sieci białek leżącej u podstaw dwuwarstwy lipidowej, w tym z widryny, aktyny, białka 4.1, białka 4.2 i ankyryny. Szkielet błonowy jest przyłączony do białek transbłonowych w dwuwarstwach lipidowych przez ankyrinę, która wiąże się z częścią cytoplazmatyczną wymieniacza anionowego (białko 3) i białkiem 4.1, które wiąże się z glikoforyną.4, 5 Większość pacjentów z dziedziczną sferocytozą ma częściowy niedobór widm erytrocytów, a nasilenie kliniczne zaburzenia koreluje ze stopniem niedoboru spektryny. 6, 7 Częściowy niedobór ankyryny i sporyny odnotowano również u dwóch pacjentów z atypową wrodzoną sferocytozą.8 Ponadto wada zdolność spektryny do wiązania się z białkiem 4.1 została wykryta w niektórych gatunkach z dominującą dziedziczną sferocytozą, 910 11 i niedobór białka 4.2 został wykryty u innych pacjentów z niedominującą sferocytozą.2, 12, 13
Kilka badań genetycznych dotyczących dziedzicznej sferocytozy było niejednoznacznych.14, 15 Możliwe powiązanie między dziedziczną sferocytozą i umiejscowieniem ciężkiego łańcucha immunoglobuliny, który jest zlokalizowany na chromosomie 14, zostało zgłoszone w jednym badaniu15, ale nie w innym, 16 natomiast związek pomiędzy przypadkami dziedzicznej sferocytozy a delecją lub translokacją krótkiego ramienia chromosomu 8 stwierdzono w pięciu różnych rodzajach.15, 17 18 19 20 21
W niniejszym badaniu przeanalizowaliśmy dużą rodzinę z typową dominującą dziedziczną sferocytozą pod względem genetycznego powiązania między chorobą a genami dla spektrocyny ., . spektrum, białka 4.1 i ankyryny przez badanie polimorfizmów z fragmentacją restrykcyjną (RFLP). Udało nam się wykluczyć bliskie powiązania w tej rodzinie pomiędzy dziedziczną sferocytozą a genami dla spektrocyny ., . spektrocyny i białka 4.1. Przeciwnie, wykazano, że dominująca dziedziczna sferocytoza w tym pokoleniu jest związana z genem dla ankyryny, z wynikiem lod wynoszącym +3,63, co wskazuje na statystyczne prawdopodobieństwo powiązania między dwoma loci w rodzinie 4200 do 1.
Metody
Krewni
Najstarszy znany członek tej białej rodziny miał anemię, która była oporna na żelazną terapię, i zmarła nagle w wieku 62 lat, zanim zaczęło się nasze badanie. W wieku 40 lat postawiono diagnozę sferocytozy i wykonano splenektomię wraz z poprawą niedokrwistości. Dwoje z dziewięciorga dzieci zmarło z nieznanych przyczyn w okresie niemowlęcym, a dwie zmarły jako dorośli w wypadku przed rozpoczęciem badania. Nasze analizy potwierdziły, że wszystkie pięć żyjących rodzeństwa miało sferocytozę, a zapisy medyczne potwierdziły sferocytozę u jednego martwego rodzeństwa
[patrz też: grecki nos, zawał krezki, jejunostomia ]

0 thoughts on “Powiązanie dominującej dziedzicznej sferocytozy z genem dla szkieletu erytrocytowego szkieletu białkowego Ankyrin”