Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/psychoterapiamikolow.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Intensywne obniżenie stężenia lipidów za pomocą atorwastatyny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową ad 6 – Psychoterapia Miłków
Skip to content

Intensywne obniżenie stężenia lipidów za pomocą atorwastatyny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową ad 6

2 lata ago

125 words

W grupie wystąpiło 16 wylewów krwotocznych, którym podawano 80 mg atorwastatyny, a 17 w grupie przyjmującej 10 mg atorwastatyny. Zgony z powodu udaru krwotocznego lub urazu (w tym przypadkowej śmierci, samobójstwa i zabójstwa) były rzadkie, a stawki nie różniły się istotnie między tymi dwiema grupami. Nie stwierdzono istotnego zwiększenia liczby zdarzeń niepożądanych jakiegokolwiek typu u pacjentów z bardzo niskim poziomem cholesterolu LDL (mniej niż 70 mg na decylitr [1,8 mmol na litr]) w porównaniu z pacjentami z wyższymi stężeniami.
Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Charakterystyka pięciu pacjentów z rabdomiolizą. Zdarzenia niepożądane związane z leczeniem wystąpiły u 406 pacjentów z grupy otrzymującej 80 mg atorwastatyny, w porównaniu z 289 pacjentami z grupy otrzymującej 10 mg atorwastatyny (8,1% w porównaniu do 5,8%, p <0,001). Odpowiednie częstości przerwania leczenia z powodu zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem wynosiły 7,2% i 5,3% (p <0,001). Ból mięśniowy związany z leczeniem został zgłoszony przez 241 pacjentów w grupie przyjmującej 80 mg atorwastatyny i 234 pacjentów w grupie otrzymującej 10 mg atorwastatyny (odpowiednio 4,8% i 4,7%, p = 0,72). Łącznie 60 pacjentów otrzymujących 80 mg atorwastatyny miało utrzymujące się zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy asparaginianowej lub obu (zdefiniowane jako dwa kolejne pomiary uzyskane w odstępie 4 do 10 dni, które były ponad trzykrotnie wyższe od górnej granicy normy), w porównaniu z 9 pacjentami otrzymującymi 10 mg atorwastatyny (1,2% vs. 0,2%, P <0,001). Nie stwierdzono trwałych wzrostów kinazy kreatynowej (definiowanych jako dwa kolejne pomiary uzyskane w odstępie od 4 do 10 dni, które były ponad 10 razy wyższe niż granica normalnego zakresu). Zgłoszono pięć przypadków rabdomiolizy (dwie w grupie otrzymującej 80 mg atorwastatyny i trzy w grupie otrzymującej 10 mg atorwastatyny); odpowiednie informacje kliniczne na temat tych przypadków przedstawiono w Tabeli 3.
Dyskusja
Badanie to dostarcza dowodów na to, że stosowanie intensywnej terapii atorwastatyną w celu obniżenia poziomu cholesterolu LDL poniżej 100 mg na decylitr wiąże się z istotnymi korzyściami klinicznymi u pacjentów ze stabilną CHD. Obie grupy z atorwastatyną charakteryzowały się niskim odsetkiem zdarzeń CHD. Częstość w grupie przyjmującej 10 mg atorwastatyny była niższa niż częstości zgłaszane podczas leczenia statyną w kontrolowanych placebo badaniach prewencji wtórnej populacji z ryzykiem podstawowym podobnym do ryzyka u naszych pacjentów.1,10,11
Ryc. 4. Ryciny 4. Wykresy zdarzeń na wykresie poziomów cholesterolu LDL podczas terapii statynami w badaniach profilaktycznych. HPS oznacza badanie Heart Protection, test CARE Cholesterol and Recurrent Events, 10 LIPID długotrwałą interwencję z prawastatyną w chorobie niedokrwiennej, 11 i 4S skandynawskie badanie na temat przeżycia symwastatyny.12 Częstości zdarzeń dla HPS, CARE i LIPID są dla śmierci z powodu CHD i niezakaźny zawał mięśnia sercowego. Częstotliwość zdarzeń dla 4S i badania TNT obejmuje również resuscytację po zatrzymaniu krążenia. Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu LDL na milimole na litr, pomnóż przez 0,02586.
Względne zmniejszenie ryzyka pierwotnego złożonego punktu końcowego zgonu z powodu niewydolności serca, nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego bez urazu, resuscytacji po zatrzymaniu krążenia oraz udaru śmiertelnego lub nietoperzowego wyniosło 22% w grupie przyjmującej 80 mg atorwastatyny, w porównaniu z grupą otrzymującą 10 mg atorwastatyny
[przypisy: gastrojejunostomia, osteoprotegeryna, grecki nos ]
[przypisy: tamponada nosa, mięśnie mimiczne twarzy anatomia, perforatio tecta ]

0 thoughts on “Intensywne obniżenie stężenia lipidów za pomocą atorwastatyny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową ad 6”